1/3/12

2012


වෙන ගෑණියෙක් අවා විතරයි
කාමරේට
ඒ ඇරෙන්න වෙනසක් නෑ කිසි
වෙනදා දකින ලේ පොදක් නැති මූණු,
කුහක කමින් පිරි කදවල්
අළුත් ඇදුම් පෙරවාගෙන
බොරු හිනා තවරගෙන
කියයි
“සුභ අළුත් අවුරුද්දක්“

No comments:

Post a Comment