3/11/10ගස මුල මම
බලා හිදිමි
ගිමහානය එනතුරු

No comments:

Post a Comment