3/23/10සිද්දාර්ත නික්ම ගියේය
යසොදරා තනිවිය
හොද වැඩේ
යසොදරාට
මාව අමතක කලාට

No comments:

Post a Comment