7/16/10

යසෝදරාසිද්ධාර්ථ නික්ම ගියේය
යසෝදරා තනිවිය
හොදවැඩේ යසෝදරා උඹට
මාව අමතක කරලා
රජ සැප හොයාගෙන ගියාට

No comments:

Post a Comment