2/13/12

වැලන්ටයින් පරක්කුයි


ඊයේ එන්න හිටියේ
බස් තිබුනේ නැති  නිසා
එන්න විදිහක් තිබිල නෑ
අද එයිද දන්නේ නෑ
මොකද වෙන් කරපු Budget එකට
වැඩිවුන බස් ගාස්තුව දරන්න බෑලු

මලා..
වැලන්ටයින් එනකල් හිටියොත්
මෙදා පාරත් වෙන එකෙක් මට කලින් මලක් දෙයි

එත් දැන් Natural මලක් කීයද?
‍පෙට්‍රල් ලීටර් කීයක්ද?

1 comment: